Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Cered -

http://cered.cymru/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Cered

Cefnogi’r Gymraeg mewn busnes yn sir Ceredigion
Mae prosiect newydd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion sy’n cefnogi busnesau a mudiadau yng Ngheredigion i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gweithle, ac yn hybu buddion darparu gwasanaethau Cymraeg i fentrau ac i weithwyr. Yn dilyn cais llwyddiannus drwy Cynnal y Cardi a derbyn cymorth trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu […]
2017-12-13 12:02:06

Darparu cyfleoedd i ddysgu am godio
Ar 14 Tachwedd 2017 cyhoeddwyd gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, bod grant Cymraeg 2050 wedi’i ddyfarnu i brosiect Cered: Menter Iaith Ceredigion sy’n ceisio hybu’r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg. Mae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth y Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Bydd yn […]
2017-12-13 11:32:05

Dathlu arweinwyr newydd y dyfodol
Cynhaliwyd dathliad yr Academi Arweinyddiaeth Gymunedol ar nos Iau, 22ain Mehefin 2017. Roedd y noson yn gyfle i ddathlu llwyddiannau myfyrwyr cyntaf y cwrs yng nghwmni’r gwesteion arbennig yng Ngwesty’r Plu yn Aberaeron. Roedd hefyd cyfle i fwynhau perfformiad gan grŵp Iwcalili Ysgol Henry Richard – Y Pic-Tôns! Sefydlwyd yr Academi Arweinyddiaeth Gymunedol yn sir […]
2017-07-04 10:37:07

Hwyl yr Haf
Hwyl yr Haf – creu amserlen o weithgareddau Cymraeg i blant a phobl ifanc yn ardal Aberystwyth Bydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn lansio Hwyl yr Haf yn ystod Diwrnod Chwaraeon yr Urdd ar gaeau Ysgol Penweddig, Aberystwyth ar ddydd Iau, Mehefin 29ain 2017. Canllaw yw Hwyl yr Haf ar gyfer darganfod pob math o […]
2017-07-04 10:21:29

Cystadleuaeth Minecraft Cered yn gosod her i ddisgyblion Ceredigion
Disgyblion Ysgol y Dderi ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Minecraft 2017 Cered – Menter Iaith Ceredigion. Mae Minecraft yn ffenomenon sy’n cael ei fwynhau gan dros 100 miliwn o bobl dros y byd – ac mae’r meddalwedd ar gael yn y Gymraeg. Lansiwyd cystadleuaeth Minecraft gan Cered ar gyfer disgyblion Ceredigion rhwng 10-14 oed. Dywedodd […]
2017-07-04 10:10:02

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Cystadleuaeth - beth amdani... Competition- how about it...
2018-02-22T06:13:42+0000
Linc

Llun
Ychydig dros wythnos i fynd tan ein dwy gig i ddathlu Gwyl Dewi. Un llawn egni tri band indi roc a llwyth o ganeuon popi, bachog yn ddi-dor... a'r llall yn un ymlaciedig i'r teulu oll mewn lleoliad reit cwl. Cysylltwch gyda ni am eich tocynnau! Only just over a week to go until we stage two gigs to celebrate St Davids. One gives you the energy of three indie rock bands full of poppy tunes on loop... and the other is a chilled affair in the most wonderful of locations. Contact us for your tickets! Fleur de Lys Mei Emrys Bwca Lleuwen Steffan Y Selar Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan - Lampeter Town Council Ysgol Bro Pedr
2018-02-21T16:41:58+0000
Linc

Llun
Llongyfarchiadau enfawr i Teiars Huw Lewis am dderbyn tystysgrif aur y Siartr Iaith!! Congratulations to Huw Lewis Tyres for receiving the gold certificate from the Language Charter !!
2018-02-21T14:08:03+0000
Linc

Llun
Da iawn Garej Davmoor am dderbyn tystysgrif efydd y Siartr Iaith! Dyma Ben a Steve yn derbyn y tystysgrif ar ei rhan! Well done Davmoor Garage for receiving the bronze certificate from the Language Charter! This is Ben and Steve receiving the certificate on their behalf!
2018-02-21T12:02:01+0000
Linc

Llun
Dyma Aarron o Llety Ceiro sydd wedi derbyn tystysgrif Arian y Siartr Iaith. Llongyfarchiadau!! This is Aaron from Llety Ceiro who have received the Silver certificate from the Language Charter. Congratulations!!
2018-02-21T11:48:20+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MICered