Menter Iaith Sir Caerffili

Menter Bro Ogwr

Rhondda Cynon Taf

Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot Menter Iaith Abertawe Menter Caerdydd Menter a Chanolfan Gymraeg Merthyr Tudful Blaenau Gwent Mynwy Torfaen Casnewydd
Mentrau Iaith Morgannwg Gwent Menter Iaith
Newyddion diweddaraf Mentrau Morgannwg Gwent
drwy Rhestr Straeon Syml

Rhagor o Fentrau Iaith ar
www.mentrauiaith.org
Menter Iaith Abertawe

Ymgyrch y Bêl
Ymgyrch y Bêl Mae Menter Iaith Abertawe yn rhan o ‘Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale Dros Gymru’ sef ymgyrch sy’n datgan cefnogaeth lawr gwlad i Dîm Cenedlaethol Cymru a thrwy hynny, gydnabod eu cyfraniad i ddylanwadu ar newid ymddygiad o ran defnydd iaith unigolion. Nod yr ymgyrch yw gyrru neges gref fod y Mentrau […]
Gŵyl AberDewi 2016 – Cymry Abertawe, ni yma o hyd!
Chwifio baneri, bloeddio’r anthem a dawnsio i rythm y Ddraig … Cymry Abertawe, rydym ni yma o hyd! Roedd AberDewi 2016 yn lwyddiant ysgubol lle gwelwyd dros 2000 o bobl yn gorymdeithio drwy strydoedd Abertawe Dydd Sadwrn diwethaf. Llongyfarchiadau gwresog i Ysgol Gynradd Login Fach a enillodd cystadleuaeth ‘Draig I’n Dinas’ a diolch yn fawr […]
GŴYL ABERDEWI 5.3.16
Cynhaliwyd Gŵyl AberDewi am y tro cyntaf yn 2015 lle gwelwyd bron i 1500 o bobl yn gorymdeithio drwy strydoedd Abetawe yn canu ac ymfalchïo yn y Gymraeg. Mae AberDewi nôl unwaith eto am flwyddyn arall, ond eleni bydd mwy o fwrlwm, mwy a ddreigiau, mwy o fandiau, mwy o gôrau, a pharêd enfawr! Artistiaid […]
Cyfle Gwych I Ysgolion Abertawe!!!!!

Mae AberDewi eich angen chi!
GŴYL ABERDEWI  DYDD SADWRN MAWRTH Y 5ed 2016
Fflach Newyddion!
Fflach Newyddion! Mae blogwraig newydd wedi MENTRO i fyd y flogiau yn Abertawe! Beth sy’n dod i’r meddwl pan rydych yn clywed yr enw Sian’el?? Persawr drud rhif 5? Seren teledu realiti? S4C? Wel mae ‘na sianel newydd ar YouTube– Sian’el Pethe Bob Dydd – ac arni seren newydd,  sef Eleri Griffiths, aelod o dîm […]
Ffarwelio Dai!
Hoffai’r Fenter ddiolch o galon i Dai am ei holl waith caled dros y ddwy flynedd a hanner diwethaf. Fel swyddog cymuned a rheolwr siop, mae Dai wedi ymroi cant y cant i lwyddiant ysgubol siop Tŷ Tawe ac wedi bod yn angerddol iawn yn hyrwyddo’r iaith ar draws y Sir. Mae ei bersonoliaeth, ei […]
Telsa Gwynne (1969 – 2015) Ffrind Annwyl I’r Fenter
    Telsa Gwynne (1969 – 2015) I gystudd fe ddaeth gosteg – rhoi heddwch A rhyddid i geindeg; I ni, er melltith annheg Ei hud ddeil i ehedeg. Wedi salwch hir bu ergyd drom o golli Telsa ddoe. Ni fu’n fwriad gen i erioed i sgwennu teyrngedau ar y blog hwn a gobeithio na […]
CALAN, Yn Perfformio Yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin Nos Iau, 12 Tachwedd!
Bydd y band gwerin cyffrous ac afieithus, CALAN, yn perfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin nos Iau, 12 Tachwedd, fel rhan o’u taith helaeth o’r DU, UDA a Chanada.   Bydd cerddoriaeth ffidil, gitâr, accordion, pibgod a dawnswyr step yn creu gwledd i’r llygad a’r glust wrth i CALAN berfformio caneuon ac alawon o’u halbwm […]
Tacl Hwyr Tudur Owen! 19/10/15
Dewch i fod yn rhan o’r gynulleidfa i weld rhaglen Radio Cymru ‘Tacl Hwyr’ Tudur Owen yn cael ei recordio’n byw! 7.30 yh Ddydd Llun nesaf 19/10/15!  
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Parti Ponty 2016 – Gŵyl Gymraeg i bawb
Mae Parti Ponty 2016 yn agosai. Dyma flas o’r diwrnod bendigedig sydd i ddod. Peidiwch a cholli hwn! Dydd Sadwrn, 16eg o Orffennaf, Parc Ynysangharad Pontypridd. 10-7pm
Dathlu Wythnos Celfyddydau Gwirfoddol
Dewch lawr i Glwb y Bont ar Nos Fercher 11eg o Fai rhwng 6:30pm a 8:00pm neu ar Ddydd Sadwrn 14eg o Fai rhwng 12pm a 3pm lle byddwn yn dathlu wythnos celfyddydau gwirfoddol ac yn creu baner arbennig ar gyfer Pared sy’n digwydd ar ddiwrnod Parti Ponty. Bydd thema Art Deco i’r gweithgaredd arbennig yma i gydfynd gyda’r dyddiad adeilawyd y Lido ym Mhontypridd. Mae’n sesiwn gelf gymunedol yn addas i bawb! AM DDIM Dewch yn llu. (Trefnwyd gan Grŵp Gwirfoddolwyr Clwb y Bont)
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Merthyr Tudful

Sul Siarad Merthyr Tudful

Picnic Haf Peppa Pinc!
Dewch i fwynhau Picnic Haf gyda Peppa Pinc! Fydd picnic, celf a chrefft a lot o gemau hwylus gyda Peppa! 18 Mehefin, 2016 12:00 – 15:00 Canolfan Soar, Merthyr Tudful £5 y plentyn (Cadwch le drwy ffonio 01685 722176)
Ymgyrch Y Bél – Pasio’r Bale dros Gymru
Mae Menter Iaith Merthyr a Chanolfan Soar yn cymryd rhan yn Ymgyrch Y Bél, Pasio’r Bale dros Gymru. Os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth i Gymru yn yr Ewros, dewch draw i Ganolfan Soar a gofynnwch am arwyddo’r Bél!
Diwrnod Hyfryd Sali Mali
Mae Sioe Sali Mali yn Theatr Soar nawr wedi GWERTHU MAS!  
Cerdd y Nos

Gwerth Economaidd y Gymraeg o blith rhai o brif bynciau Cynhadledd Flynyddol y Mentrau Iaith
Eleni, bydd ein cynhadledd flynyddol i Brif Swyddogion a Chadeiryddion y 23 Menter Iaith yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y 17eg a’r 18fed o Dachwedd yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful. Mae Canolfan Soar, sy’n cyfrannu tua £1.3m i economi de-ddwyrain Cymru bob blwyddyn yn ôl adroddiad diweddar, yn ganolbwynt i weithgareddau Cymunedol a mwy »
Taith Ysbrydion
Dewch gyda ni ar daith ysbrydion o gwmpas Maenordy Llancaiach Fawr! 15 Ionawr 2016 Cwrdd yn Llancaiach erbyn 18:45 £15.00 y person Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg o bob gallu! I gadw lle : 01685 722176  / https://uk.patronbase.com/_Soar/Productions/D8/Performances (Rhaid cadw lle a thalu erbyn  8 Ionawr fan pellaf)    
(English) Parti ‘Dolig y Dysgwyr
Dewch i ddathlu’r Nadolig yng nghwmni ‘Dysgwr y Flwyddyn’, adloniant a bwffe Nadoligaidd. 10/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful 19:00 £12 – i archebu tocyn : http://www.theatrsoar.co.uk Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg o bob gallu!
Noson Garolau
Dewch i ddathlu’r Nadolig yng Nghanolfan Soar! Cyfle i ganu carolau Cymraeg a chlywed perfformiadau gan blant ysgolion Cymraeg lleol! 8/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful 18:00 £2.00 (Talu wrth y drws) Dewch yn llu!
Parti gyda Siôn Corn
Dewch i gwrdd â Siôn Corn ag ymarfer eich Cymraeg! 5/12/15 – Canolfan Soar, Merthyr Tudful £5.50 – Pris yn cynnwys anrheg, parti, celf a chrefft a bwyd! i archebu lle : http://welshlearners.southwales.ac.uk/santa/ Dewch yn llu! 
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Ymwybyddiaeth Iaith yn Ysgol Dwr y Felin!

Taith Ysgolion Mari Lwyd 2016

Gwefan yn cael ei ail-ddylunio

Celf, crefft a cherddoriaeth
Ar nos Fercher gwnaeth y Fenter gynnal sesiwn ymwybyddiaeth iaith, gan ddefnyddio hen gopiau o’r cylchgrawn Golwg i addurno gitar a chreu darn o waith ar gyfer addurno’r swyddfa!
Say it in Cymraeg!
Mae Mentrau Iaith Cymru wedi paratoi taflenni i’w dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn siopau, tafarndai, caffis a swyddfeydd mewn ymgais i annog mwy o bobl i roi cynnig ar ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’r taflenni wedi eu creu i gyd-fynd
Gigs Y Gwach – 16eg Hydref!
Cofiwch am y gig nesaf gyda Plu a Platform11! Dewch i gefnogi cerddorion Cymraeg ar eu gorau! Croeso cynnes i bawb. Mynediad am ddim  
Diwrnod Shwmae – Sumae 2015
Ambell gymeriad lleol yn dweud Shwmae!!
Clwb Ieuenctid newydd ym Mhontardawe!
Mae’r Fenter wedi lansio clwb ieuenctid newydd ym Mhontardawe. Bwriad prosiect Ponty-o! yw cynnig cyfleoedd i bobl ifanc (blynyddoedd 5,6 a 7) i gymdeithasu ac i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol. Am fanylion pellach cysylltwch! Mynediad am ddim.
Croeso i Brif Swyddog newydd Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot
Yn dilyn ymddeoliad diweddar Alun pugh, mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot wedi croesawu Prif Swyddog newydd Owain Glenister a dechreuodd ar ei waith ar ddechrau mis Medi. Mae Owain Glenister wedi gweithio’n ddyfal dros y Gymraeg dros nifer o
Cylch Canu
Cawsom fore hyfryd gyda ‘Cylch Canu’.  Roedd e’n hyfryd gweld pawb nôl ar ôl gwyliau’r haf.  Dechreuwn ni’r sesiwn trwy ganu caneuon Cymraeg cyn inni gael toriad am ddishgled ac amser chwarae i’r plant.  I orffen y sesiwn, roeddem wedi
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Bro Ogwr

Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale dros Gymru!

DIWRNOD CREADIGOL AR GYFER POBL IFANC

Cystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!
Llongyfarchiadau Mawr i Emma Curtis, Lacey Jones o Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr a Freya Rose Brunt o Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr am ddod yn 1af, 2il a 3ydd yng nghystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s! Roedd Non Evans MBE yn hapus iawn i weld y dalent sydd gyda ni ym Mro Ogwr!
Noson Gomedi Cymraeg

Gŵyl Cwlwm Celtaidd ym Mhorthcawl penwythnos yma!

Gwyliwch gemau’r #6gwlad yn Gymraeg ar S4C

DYDD GŴYL DEWI HAPUS!
Sut mae dathlu?   Rhannwch eich lluniau gyda ni i ddangos pam ‘dych chi’n falch o fod yn Gymro! Ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi ‘dyn ni wedi trefnu her i chi!! Yr her yw, i rannu llun neu fideo o rywbeth sy’n eich gwneud chi’n falch i fod yn Gymro, er mwyn dangos eich balchder mwy »
Clwb Bili Broga
Clwb newydd a chyffrous ar gyfer rhieni â phlant bach! Dewch am Hwyl a Sbri ar daith o gwmpas Parc Gwledig Bryngarw gyda’ch plant. Bydd cyfle i gerdded o gwmpas y parc, ac mae pob croeso i chi ddod â’r bygi. Byddwn ni’n gorffen y daith gyda gweithgaredd yn y ganolfan a chyfle i ganu mwy »
Hwyl y Gwyliau Chwefror 2016
Bydd Hwyl y Gwyliau Cymraeg yn ystod Hanner Tymor Chwefror yn cael eu rhedeg gan Menter Bro Ogwr. Rydym yn ymfalchïo mewn defnyddio staff cymwysedig, profiadol a brwdfrydig a fydd yn trefnu rhaglen o weithgareddau cyffrous i fechgyn a merched 8 – 14 blwydd oed. Bydd ein rhaglenni’n cynnwys gweithgareddau chwaraeon , megis pêl-droed, phêl-rwyd, mwy »
#DyddMiwsigCymru – Dathlu Cerddoriaeth Cymraeg
Eleni, am y tro cyntaf 12 Chwefror, 2016 yw Dydd Miwsig Cymru – diwrnod i gyd-ddathlu cerddoriaeth Cymraeg yn arwain i fyny at wobrau’r Selar ar 20 Chwefror, 2016. Gyda chefnogaeth rhai o brif gerddorion Cymru a’r diwydiant, bydd y prosiect yn codi ymwybyddiaeth o, a dathlu bron i 50 mlynedd o gerddoriaeth anhygoel. Mae mwy »
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Bore Coffi

Cyfarfod Blynyddol

Hysbyseb Swydd

Bore Hwyl y Nadolig

Noson Garolau

Amser Stori a Chân

Taith siopa Nadolig i Gaerfaddon

Gwobr wych i ennillydd y raffl Eisteddfod!

Bore Coffi

Sgwrs a Choffi

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSSPapurau Bro

Tafod Elái
Yr Hogwr
Y Dinesydd
Gloran
Clochdar
Tua'r Goleuni
.cylch
Newyddion Gwent
Wilia
Clecs y Cwm

E-bost - ymateb

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Frwydr y Bandiau >> Brwydr
  Mae Mentrau Iaith yn hybu ac ehangu'r defnydd o'r Gymraeg drwy weithio mewn partneriaeth gyda mudiadau, cymdeithasau, busnesau a chyrff cyhoeddus. Mae'r Mentrau yn codi proffil yr iaith Gymraeg yn yr ardal, helpu i newid agweddau tuag at yr iaith yn lleol, a darparu cyfleoedd i bobl o bob oedran gwrdd a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.   By working in partnership with organisations, societies, businesses and public bodies Menter Initiatives promote and develop the use of the Welsh language. Menter raise the profile of the Welsh language in the area, help to change people's attitudes towards the language and provide opportunities for people of all ages to meet and socialise in Welsh.
       
 


Noddwr www Sponsor