Menter Iaith Sir Caerffili

Menter Bro Ogwr

Rhondda Cynon Taf

Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot Menter Iaith Abertawe Menter Caerdydd Menter a Chanolfan Gymraeg Merthyr Tudful Blaenau Gwent Mynwy Torfaen Casnewydd
Mentrau Iaith Morgannwg Gwent Menter Iaith
Newyddion diweddaraf Mentrau Morgannwg Gwent
drwy Rhestr Straeon Syml

Rhagor o Fentrau Iaith ar
www.mentrauiaith.org
Menter Iaith Abertawe

Swyddog Cymuned a Chyhoedd newydd i’r Fenter – Beth Owen.
Mae Beth yn hanu’n wreiddiol o Lannerch-y-medd yn Ynys Môn – a daeth i’r De i ddilyn cwrs BSc Polisïau Cymdeithasol yn ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei chyfnod fel myfyrwraig bu Beth yn weithgar iawn gydag Undeb y Myfyrwyr a’r Gymdeithas Gymraeg  – a thrwy ei chysylltiad gyda’r gymdeithas honno, daeth yn aelod o […]
Ymgyrch y Bêl
Ymgyrch y Bêl Mae Menter Iaith Abertawe yn rhan o ‘Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale Dros Gymru’ sef ymgyrch sy’n datgan cefnogaeth lawr gwlad i Dîm Cenedlaethol Cymru a thrwy hynny, gydnabod eu cyfraniad i ddylanwadu ar newid ymddygiad o ran defnydd iaith unigolion. Nod yr ymgyrch yw gyrru neges gref fod y Mentrau […]
Gŵyl AberDewi 2016 – Cymry Abertawe, ni yma o hyd!
Chwifio baneri, bloeddio’r anthem a dawnsio i rythm y Ddraig … Cymry Abertawe, rydym ni yma o hyd! Roedd AberDewi 2016 yn lwyddiant ysgubol lle gwelwyd dros 2000 o bobl yn gorymdeithio drwy strydoedd Abertawe Dydd Sadwrn diwethaf. Llongyfarchiadau gwresog i Ysgol Gynradd Login Fach a enillodd cystadleuaeth ‘Draig I’n Dinas’ a diolch yn fawr […]
GŴYL ABERDEWI 5.3.16
Cynhaliwyd Gŵyl AberDewi am y tro cyntaf yn 2015 lle gwelwyd bron i 1500 o bobl yn gorymdeithio drwy strydoedd Abetawe yn canu ac ymfalchïo yn y Gymraeg. Mae AberDewi nôl unwaith eto am flwyddyn arall, ond eleni bydd mwy o fwrlwm, mwy a ddreigiau, mwy o fandiau, mwy o gôrau, a pharêd enfawr! Artistiaid […]
Cyfle Gwych I Ysgolion Abertawe!!!!!

Mae AberDewi eich angen chi!
GŴYL ABERDEWI  DYDD SADWRN MAWRTH Y 5ed 2016
Fflach Newyddion!
Fflach Newyddion! Mae blogwraig newydd wedi MENTRO i fyd y flogiau yn Abertawe! Beth sy’n dod i’r meddwl pan rydych yn clywed yr enw Sian’el?? Persawr drud rhif 5? Seren teledu realiti? S4C? Wel mae ‘na sianel newydd ar YouTube– Sian’el Pethe Bob Dydd – ac arni seren newydd,  sef Eleri Griffiths, aelod o dîm […]
Ffarwelio Dai!
Hoffai’r Fenter ddiolch o galon i Dai am ei holl waith caled dros y ddwy flynedd a hanner diwethaf. Fel swyddog cymuned a rheolwr siop, mae Dai wedi ymroi cant y cant i lwyddiant ysgubol siop Tŷ Tawe ac wedi bod yn angerddol iawn yn hyrwyddo’r iaith ar draws y Sir. Mae ei bersonoliaeth, ei […]
Telsa Gwynne (1969 – 2015) Ffrind Annwyl I’r Fenter
    Telsa Gwynne (1969 – 2015) I gystudd fe ddaeth gosteg – rhoi heddwch A rhyddid i geindeg; I ni, er melltith annheg Ei hud ddeil i ehedeg. Wedi salwch hir bu ergyd drom o golli Telsa ddoe. Ni fu’n fwriad gen i erioed i sgwennu teyrngedau ar y blog hwn a gobeithio na […]
CALAN, Yn Perfformio Yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin Nos Iau, 12 Tachwedd!
Bydd y band gwerin cyffrous ac afieithus, CALAN, yn perfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin nos Iau, 12 Tachwedd, fel rhan o’u taith helaeth o’r DU, UDA a Chanada.   Bydd cerddoriaeth ffidil, gitâr, accordion, pibgod a dawnswyr step yn creu gwledd i’r llygad a’r glust wrth i CALAN berfformio caneuon ac alawon o’u halbwm […]
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Gig Noson Parti Ponty
Tocynnau nawr ar werth
Ydych chi wedi ein noddi ni eto?
Mae ein Clybiau Carco yn cymryd rhan mewn ‘Diwrnod y Den’ fel rhan o waith Achub y Plant. Bydd pob clwb yn adeiladu Den yn y dyddiau nesaf i godi arian ar gyfer plant llai ffodus. Bydd yr arian y byddwn yn ei godi ar gyfer Diwrnod y Den yn wneud trawsnewid i fywydau plant ar draws y byd. Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch y swyddfa neu siaradwch gyda’r arweinydd eich clwb.
Clybiau Carco 2016-2017
Nawr yn cymryd archebion ar gyfer ei’n Glybiau Carco ar gyfer mis Medi 2016. Peidiwch â’i gadael hi’n rhy hwyr i archebu lle. Am fwy o fanylion cysylltwch 01443407570 neu rian@menteriaith.cymru / carco@menteriaith.cymru
Ymgyrch y bêl
Datganiad i’r Wasg 02 Mehefin 2016 23 pêl anferth gyda dros 20,000 o lofnodion o gefnogaeth yn cael eu cyflwyno i Dîm Pêl-droed Cymru Neithiwr mewn cinio ffarwelio arbennig i Dîm Cymru fe gyflwynodd y Mentrau Iaith 23 pêl anferth i Ashley Williams, Gareth Bale ac Andy King ar ran Tîm Cymru. Mae’r peli wedi bod yn crwydro’r wlad i gasglu negeseuon o gefnogaeth fel rhan o ‘Ymgyrch y Bêl, pasio’r bale dros Gymru.’ Gyda dros 20,000 o lofnodion a negeseuon Cymraeg wedi eu hysgrifennu arnynt fe luniodd y peli ddwy res wrth ymyl y mwy »
Parti Ponty 2016

Grŵpiau Cymraeg i blant yn RhCT
Grŵpiau amser stori a chanu a Grŵpiau tylino babi (Yn addas ar gyfer babanod 8-24 wythnos oed Croeso mawr i bawb! Er mwyn ymweld a’r dudalen Facebook ewch i: https://www.facebook.com/MudiadMeithrinRCT/?fref=ts
Lawnsiad Proffil Ieithyddol y De Ddwyrain
Ar Ddydd Mawrth 24ain o Fai yn yr Hen Lyfrgell Caerdydd, lawnsiwyd proffil ieithyddol newydd sbon y De Ddwyrain. Roeddwn yn hapus i groesawi comisiynydd yr iaith Gymraeg, Meri Hughes, cynrychiolaeth eang iawn o’r llywodraeth, awdurdodau lleol a mudiadau Cymraeg yr ardal a nifer ohonynt yn bartneriaid cyfarwydd. Penderfyniad ar y cyd rhwng Mentrau Iaith y De Ddwyrain oedd creu’r proffil yma. Dogfen fanwl yn nodi ystadegau, barn a ffeithiau pwysig ynglŷn â defnydd o’r Gymraeg ar draws y siroedd, a hwn yn arf arbennig i’r Mentrau ac yn ddefnyddiol tu hwnt wrth bwysleisio pwysigrwydd mwy »
Parti Ponty 2016 – Gŵyl Gymraeg i bawb
Mae Parti Ponty 2016 yn agosai. Dyma flas o’r diwrnod bendigedig sydd i ddod. Peidiwch a cholli hwn! Dydd Sadwrn, 16eg o Orffennaf, Parc Ynysangharad Pontypridd. 10-7pm
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Merthyr Tudful

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Bro Ogwr

Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale dros Gymru!

DIWRNOD CREADIGOL AR GYFER POBL IFANC

Cystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!
Llongyfarchiadau Mawr i Emma Curtis, Lacey Jones o Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr a Freya Rose Brunt o Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr am ddod yn 1af, 2il a 3ydd yng nghystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s! Roedd Non Evans MBE yn hapus iawn i weld y dalent sydd gyda ni ym Mro Ogwr!
Noson Gomedi Cymraeg

Gŵyl Cwlwm Celtaidd ym Mhorthcawl penwythnos yma!

Gwyliwch gemau’r #6gwlad yn Gymraeg ar S4C

DYDD GŴYL DEWI HAPUS!
Sut mae dathlu?   Rhannwch eich lluniau gyda ni i ddangos pam ‘dych chi’n falch o fod yn Gymro! Ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi ‘dyn ni wedi trefnu her i chi!! Yr her yw, i rannu llun neu fideo o rywbeth sy’n eich gwneud chi’n falch i fod yn Gymro, er mwyn dangos eich balchder mwy »
Clwb Bili Broga
Clwb newydd a chyffrous ar gyfer rhieni â phlant bach! Dewch am Hwyl a Sbri ar daith o gwmpas Parc Gwledig Bryngarw gyda’ch plant. Bydd cyfle i gerdded o gwmpas y parc, ac mae pob croeso i chi ddod â’r bygi. Byddwn ni’n gorffen y daith gyda gweithgaredd yn y ganolfan a chyfle i ganu mwy »
Hwyl y Gwyliau Chwefror 2016
Bydd Hwyl y Gwyliau Cymraeg yn ystod Hanner Tymor Chwefror yn cael eu rhedeg gan Menter Bro Ogwr. Rydym yn ymfalchïo mewn defnyddio staff cymwysedig, profiadol a brwdfrydig a fydd yn trefnu rhaglen o weithgareddau cyffrous i fechgyn a merched 8 – 14 blwydd oed. Bydd ein rhaglenni’n cynnwys gweithgareddau chwaraeon , megis pêl-droed, phêl-rwyd, mwy »
#DyddMiwsigCymru – Dathlu Cerddoriaeth Cymraeg
Eleni, am y tro cyntaf 12 Chwefror, 2016 yw Dydd Miwsig Cymru – diwrnod i gyd-ddathlu cerddoriaeth Cymraeg yn arwain i fyny at wobrau’r Selar ar 20 Chwefror, 2016. Gyda chefnogaeth rhai o brif gerddorion Cymru a’r diwydiant, bydd y prosiect yn codi ymwybyddiaeth o, a dathlu bron i 50 mlynedd o gerddoriaeth anhygoel. Mae mwy »
Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS
Menter Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Bore Coffi

Cyfarfod Blynyddol

Hysbyseb Swydd

Bore Hwyl y Nadolig

Noson Garolau

Amser Stori a Chân

Taith siopa Nadolig i Gaerfaddon

Gwobr wych i ennillydd y raffl Eisteddfod!

Bore Coffi

Sgwrs a Choffi

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSSPapurau Bro

Tafod Elái
Yr Hogwr
Y Dinesydd
Gloran
Clochdar
Tua'r Goleuni
.cylch
Newyddion Gwent
Wilia
Clecs y Cwm

E-bost - ymateb

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Frwydr y Bandiau >> Brwydr
  Mae Mentrau Iaith yn hybu ac ehangu'r defnydd o'r Gymraeg drwy weithio mewn partneriaeth gyda mudiadau, cymdeithasau, busnesau a chyrff cyhoeddus. Mae'r Mentrau yn codi proffil yr iaith Gymraeg yn yr ardal, helpu i newid agweddau tuag at yr iaith yn lleol, a darparu cyfleoedd i bobl o bob oedran gwrdd a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.   By working in partnership with organisations, societies, businesses and public bodies Menter Initiatives promote and develop the use of the Welsh language. Menter raise the profile of the Welsh language in the area, help to change people's attitudes towards the language and provide opportunities for people of all ages to meet and socialise in Welsh.
       
 


Noddwr www Sponsor